I. Wstęp
Poniższe zasady dotyczą gości oraz klientów Pokoju Zagadek BERMUDY (nazywanym dalej „Pokojem Zagadek” i w dalszej części tekstu oznaczającym usługodawcę).
„Serwis” lub „Gra” – a real-life quest-game odbywająca się w Pokoju Zagadek w wymienionych dalej warunkach. 
„Uczestnik” – osoba, która zarezerwowała wizytę w Pokoju Zagadek i będzie brała udział w ucieczce z pokoju.
„Prowadzący” – personel Pokoju Zagadek, który koordynuje i zarządza poszczególnymi sesjami gry.
Uczestnicy gry zobowiązani są do potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem oraz postępowania zgodnie z zawartymi w nim zasadami podczas rezerwacji wizyty oraz gry.

 

Dane osobowe

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest 

Dane przetwarzane są w następujących celach:

  • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana / Pani zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (jeżeli do tego dojdzie, obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany odrębnie na potrzeby dalszej współpracy).

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych (treści wiadomości e-mail lub sms). Jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (jeżeli do tego dojdzie, obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany odrębnie na potrzeby dalszej współpracy).

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

  • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

  • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail bermudyques@gmail.com.  Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.


II. Główne warunki
1. Rezerwacja gry może odbyć się na dwa sposoby:

   1) Rezerwacja Online poprzez stronę internetową www.bermudyquest.pl pod zakładką „Zarezerwuj teraz!”.
   2) Dzwoniąc na numer tel..
   3) Pisząc na e-mail: bermudyques@gmail.com.
   4) Rezerwując osobiście w Pokoju Zagadek BERMUDY pod adresem ul. Jedności Narodowej 45, lok. 1, Wrocław
2. Rezerwacja może zostać odwołana najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem gry poprzez wysłanie wiadomości email na adres wspomniany w punkcie II.1.3 powyżej, dzwoniąc na numer telefonu lub osobiście w Pokoju Zagadek. W przypadku nieodwołania rezerwacji w terminie najpóźniej 24 godziny przed grą naliczona zostanie opłata w wysokości 100% ceny wizyty w Pokoju Zagadek, opłata jest bezzwrotna. 
3. Opłata musi zostać zrealizowana z wyprzedzeniem poprzez kanały sprzedaży usługi. 
4. Podczas jednej gry w zabawie może wziąć udział od 2 do 4 osób w jednym zespole.
5. Uczestnicy są proszeni o przyjście 15 minut przed zarezerwowanym czasem rozpoczęcia gry. 
6. Podręczne bagaże gości powinny zostać umieszczone w specjalnie do tego przygotowanych szafkach na zewnątrz właściwego Pokoju Zagadek i nie powinny być używane podczas gry. Podczas gry zakazane jest używanie telefonów komórkowych. Niedostosowanie się do tej zasady może skutkować zatrzymaniem gry przez Prowadzącego i poproszenie Uczestników o opuszczenie Pokoju Zagadek.
7. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie wszystkich zagadek znajdujących się w Pokoju Zagadek i opuszczenie pokoju przed upłynięciem 60 minut.  Jeśli zagadki nie zostaną rozwiązane w określony czasie, zespół powinien opuścić pokój zgodnie z instrukcjami Prowadzącego. 
8. Podczas gry Prowadzący nadzoruje proces gry, wspiera w rozwiązywaniu zagadek i pozostaje w stałym kontakcie z Uczestnikami poprzez wskazane kanały komunikacji. 
9. Uczestnicy korzystając z usługi świadczonej przez Pokój Zagadek BERMUDY biorą udział w grze na własną odpowiedzialność zdając sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z wizytą w Pokoju Zagadek. 
10. Prowadzący zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału zespołu w grze jeżeli uczestnicy pojawią się później niż 15 minut przed planowanym rozpoczęciem gry. Decyzja o dopuszczeniu zespołu do gry zależy od Prowadzącego. Czas gry będzie odpowiednio skrócony proporcjonalnie do czasu spóźnienia tak, aby nie wpłynęło to na kolejne sesje gry.
11. Podczas Gry wymagana jest obecność przynajmniej jednego dorosłego.
12. Goście, którzy są pod wpływem alkoholu bądź narkotyków nie zostaną dopuszczeni do gry.
13. Kobiety w ciąży lub osoby chore mogą uczestniczyć w grze na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę ryzyko: zawału serca, klaustrofobii, epilepsji, chorób i zaburzeń psychicznych.
14. Złamanie powyższych zasad może skutkować odmówieniem udziału w grze przez Prowadzącego. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w punktach 10-11 opłata za grę nie będzie zwrócona.
15. Filmowanie oraz robienie zdjęć w Pokoju Zagadek jest surowo wzbronione. Złamanie tego warunku będzie traktowane jako kradzież własności intelektualnej Pokoju Zagadek BERMUDY i może skutkować rozpoczęciem postępowania prawnego i sądowego.
16. Goście muszą dbać o elementy wyposażenia wnętrza pokoju (meble, przedmioty, dekoracje). Potwierdzając niniejszy Regulamin zobowiązują się nie uszkadzać niczego w Pokoju Zagadek oraz zobowiązują się nie używać siły fizycznej w celu rozwiązania zagadek wewnątrz Pokoju. 
17. Niektóre elementy wyposażenia pokoju są specjalnie oznaczone i nie stanowią zagadek w grze. Prowadzący przedstawi Uczestnikom specjalne oznakowanie przed rozpoczęciem gry. Uczestnicy zobowiązani się postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Prowadzącego i nie dotykać oznakowanych elementów wyposażenia Pokoju Zagadek. 
18. W przypadku uszkodzenia elementu wyposażenia Pokoju Zagadek (złamanie warunków opisanych w punkcie 16) Uczestnicy zobowiązują się pokryć stratę w kwocie o wysokości podanej przez Prowadzącego.
19. Wnoszenie do Pokoju Zagadek papierosów, alkoholu oraz narkotyków jest surowo wzbronione. 
20. W nagłych przypadkach Uczestnicy mogą skontaktować się z Prowadzącym, poprosić o pomoc oraz wyjść z Pokoju Zagadek poprzez specjalnie oznakowane wyjście bezpieczeństwa. 
21. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych przekazanych podczas rezerwacji oraz gry w celu poprawnego świadczenia Usługi.
22. Uczestnicy zgadzają się, aby firma Pokój Zagadek BERMUDY oraz Prowadzący wykonali nagranie audio-video podczas gry. Mają prawo odmówić wykonania zdjęcia w celach promocyjnych po wyjściu z Pokoju Zagadek. Mogą wyrazić zgodę lub sprzeciw opublikowaniu zdjęć bezpłatnie na kanałach promocji i portalach społecznościowych Pokoju Zagadek BERMUDY.
 
III. Postanowienia końcowe
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Regulamin